Odpowiedź na interpelację Posła Czesława Hoca

Otrzymaliśmy za pośrednictwem Pana posła odpowiedź na interpelację poselską z dnia 23.07.2015r w sprawie węzła i MOP na nowej drodze S6 w naszej Gminie. ==> https://siemysl.info/interpelacja-poselska-w-sprawie-braku-wezla-byszewo/ <==

Poniżej przedstawiamy odpowiedź. Jednoznacznie z niej wynika, że nie tylko nasza Gmina była informowana o spotkaniu KOPI w styczniu. Zaproszenie zostało skierowane również do Starostwa w Kołobrzegu. Może należałoby sprawdzić co było w tym zaproszeniu. Bo gdyby tam znalazła się informacja, że planowane jest zdjęcie części inwestycji w naszej i Gminie i Powiecie z pewnością nie zabrakłoby przedstawicieli.

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Radni Powiatu podnosili kwestię, że Powiat nie był informowany o zachodzących zmianach na odcinku drogi S6 przebiegającej przez powiat.

GDDKiA planowała wydać na nasz odcinek S6 kwotę 550 mln, najtańsza oferta to 455 mln. Koszt zaprojektowania i wykonania węzła to kilkanaście mln. Dlaczego nie teraz? Dlaczego kolejny raz mamy odpowiedź na zasadzie, że owszem tak, ale w przyszłości.

Gdy zostanie zlecone zaprojektowanie i wykonanie węzła i MOP jako zlecone prace dodatkowe na początku wykluczy to późniejsze przeprojektowywanie, albo przebudowywanie co jest już zawsze droższe.

 

DDA.I.054.101.2015.TR.2

Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na zapytanie nr 8467 posła Czesława Hoca, w sprawie przywrócenia projektowanego węzła drogowego oraz Miejsca Obsługi Podróżnych pomiędzy miejscowościami Byszewo a Niemierze
w gm. Siemyśl, pow. kołobrzeski wraz z przywróceniem utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej dla tego terenu w przebiegu tzw. wariantu kołobrzeskiego, tj. połączenia drogi ekspresowej S6 z S11, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Na etapie prac studialnych, dla drogi ekspresowej S6 Goleniów – Słupsk, przewidywana była budowa węzła drogowego Byszewo, na skrzyżowaniu projektowanej drogi S6 i istniejącej drogi powiatowej 0257Z, oraz budowa Miejsca Obsługi Podróżnych pomiędzy miejscowościami Byszewo a Niemierze. Powyższe przedsięwzięcia ujęte zostały w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi S6.

Natomiast w ramach opracowania Koncepcji Programowej, której celem jest m.in. uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu, odstąpiono od założeń prac studialnych.

Wyniki przeprowadzonej analizy projektowanego układu drogowego, w tym szczegółowe prognozy natężenia ruchu, wykazały bowiem, iż budowa węzła Byszewo w tej lokalizacji jest nieuzasadniona. Ponadto w trakcie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iż parametry techniczne drogi powiatowej 0257Z, uniemożliwiają skierowanie na nią pojazdów z węzła, ponieważ ma ona szerokość zaledwie 4 m,
a wzdłuż niej, po obu stronach rosną drzewa tworząc szpalery ograniczające skrajnię drogową.

Również na podstawie wyników w/w analizy, dokonano zmian w zakresie lokalizacji i ilości MOP na przedmiotowym odcinku trasy S6. Ograniczono liczbę projektowanych MOP z 19 szt. do trzech par
(w km 56+347 P i 56+440 L, 89+172 P i 89+192 L oraz 130+150 P i 130+150 L). Przyjęcie tej ilości MOP wynika z prognozowanego natężenia ruchu i możliwości zapewnienia właściwej obsługi podróżnych.  

Projektowane zmiany i ich uzasadnienie przedstawiono Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. W/w Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu przedmiotowych zmian. Nadmieniam, iż na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, w tym Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz Urzędu Gminy Siemyśl.

Jednocześnie informuję, iż nie jest wykluczone, że w przyszłości, budowa węzła Byszewo będzie możliwa. Jednak uwarunkowane to będzie dokonaniem przebudowy drogi powiatowej 0257Z, od Byszewa do włączenia w drogę wojewódzką nr 102 (ok. 5 km), w wyniku czego uzyska ona  parametry pozwalające na skomunikowanie jej z węzłem drogowym w ciągu drogi S6.

Z poważaniem

Paweł Olszewski

Sekretarz Stanu

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku