50.000 zł m.in. dla Stowarzyszeń w Siemyślu

Zgodnie z podjętą w dniu 25.11.2015r. Uchwałą przez Radę Gminy Siemyśl zapisano kwotę dofinansowania dla organizacji pozarządowych w maksymalnej wysokości 50.000 pln. O te środki co roku zabiega Klub Sportowy Jantar Siemyśl, ale nie zawsze otrzymują pełną kwotę ustaloną w ramach uchwalonego Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Może gdyby o te środki zabiegali też inni, Radni Gminy zdecydowaliby się przesunąć pewne dodatkowe środki w budżecie, aby zyskały też inne Stowarzyszenia, które już na terenie Gminy Siemyśl działają.

Zgodnie z Programem środki przeznaczone są na:

 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy
 • racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych
 • zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych przez włączanie organizacji do ich realizacji
 • otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych
 • powierzanie organizacjom zadań publicznych
 • integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zdań publicznych
 • promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich
 • wspieranie organizacji.

w 2016r. priorytetem jest:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 2. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 4. przeciwdziałanie uzależnieniom;

 5. edukacja i ekologia.

 

Szczegółowe założenia planu znajdują się w tekście jednolitym na bip Gminy Siemyśl => TUTAJ

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku